Urbanisation and the rise of the megacity   The Economist

Urbanisation and the rise of the megacity The Economist


Vào năm 1950, New York và Tokyo là 2 thành phố đầu tiên được gọi là siêu đô thị Những thành phố có hơn 10 triệu dân Đến năm 1980, có thêm Mexico City, Sao Paulo và Osaka Năm 2010 đã có 20 siêu đô thị trải khắp các châu lục Quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh hơn bất kì lúc nào của lịch sử nhân loại Trong đó Châu Á chiếm hơn 1 nửa các siêu đô thị but it’s in Africa where some of the
most rapid urbanization will take place in the future you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *